Hur får vi bättre kvalitet på våra byvägar

november 11th, 2008 Posted in Samfälligheten

Under det temat informerade representanter från Leksands kommun på måndagskvällen den 10 november om framtida väghållaransvar inom kommunen. Sockenstugan var så gott som fullsatt när kommunen presenterade sin utredning hur byarna i framtiden ska underhålla sina vägar. Under den efterföljande diskussionen ifrågasattes varför vi i byarna själva ska finansiera våra vägar. Vi betalar ju alla skatt till kommunen med undantag från fritidsboende.

Kommunen har endast ett frivilligt åtagande sedan 1972 att sköta underhållet på byvägar med permanent boende. Det är endast inne i Noret och delen Sätra i Insjön som kommunen enl. Plan- och Bygglagen (PBL) har ansvar för gator och vägar.

Tre olika alternativ presenterades varav två på sätt och vis liknade varann och utgick i stort från att det kommer att se ut som i dag. Det tredje alternativet, som utredningen anser vara det mest realistiska, utgår från att kommunen överlåter ansvaret för väghållningen av enskilda vägar till samfällighetsföreningar. Kommunen kommer även i fortsättningen att stötta samfällighetsföreningar och då genom ekonomiskt driftsbidrag.

Utredningen föreslår således att kommunen beslutar sig för alternativ 3 och motiverar det med bl a följande punkter:
    Vi återgår till den "svenska modellen" där staten finansierar statliga vägar, kommunerna kommunala gator och vägar och samfällighetsföreningar enskilda vägar med visst stöd från stat och kommun.
    Skapa ett system med kommunala bidrag till samfällighetsföreningar, vilket idag används av de flesta kommunerna i Sverige.
    Detta skapar möjligheter för samfällighetsföreningarna att utöva en mera långsiktig planering av väghållningen t ex fondera medel för upprustning.

Någon tidpunkt för överlåtelsen till samfällighetsföreningarna har inte fastställts. Ett antal omprövningsförrättningar måste genomföras och ett antal anläggningsförrättningar bör genomföras. Nya samfällighetsföreningar behöver bildas för förvaltning av gemensam-hetsanläggningar.  Utredningen beräknar att det kommer att bli en kostnadsökning av storleken 500 – 1000 kronor/år och fastighet.

För Olsnäs del är bedömningen att det inte blir några större förändringar eftersom vi redan har en samfällighetsförening och inga anläggningar som behöver underhållas.  Vi har  en god vägstandard och en stor del av vägarna har vi redan eget underhåll på. Kost-nadsökningen bör därför bli lägre än den som utredningen beräknar.
Vi kommer att följa utvecklingen av utredningen och fortlöpande rapportera nyheter på hemsidan.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar