Årsmötet 2009 blev välbesökt

juli 5th, 2009 Posted in Samfälligheten

Det vackra och varma vädret bidrog till att årsmötet 2009 blev ett av de mest välbesökta. Årsmötet inleddes med att Karin Byström informerade om projektet “Olsnäs förr och nu” som planeras utmynna i en bok. Det var också många som antecknade sitt intresse för en eller flera böcker. I budgeten för 2009-2010 har samfälligheten reserverat 50 000 kronor som startplatta till tryckning av boken. Kontakta Karin och anmäl ditt intresse för boken.

Karin Byström ny i styrelsen
Efter 20 år som ordinarie ledamot i Samfällighetens styrelse avsade sig Ingvar Ahlfort  upp-draget som ledamot och ersattes av Karin Byström. Ingvar avtackades för sina år med en vacker blomma.
    I övrigt blev det inga förändringar. Bernt Bergkvist omvaldes till ordförande, Erik Lund-back och Bertil Pellas omvaldes på två år och Ingemar Lissel, Pipar Carina Martinsson samt Nils Gräfnings kvarstår ytterligare ett år. Till styrelsesuppleanter omvaldes Sven-Erik Lund-back och Inger Tägt.
    Till revisorer omvaldes Bernth Tegskär och Tomas Eriksson samt Olle Stark och Mikael Roos omvaldes till revisorsuppleanter. Valberedeningen med Arne Markus som samman-kallande samt Johan Bergkvist och Anders Tägt omvaldes med acklamation.

Nils Gräfnings ny byuppsyningsman
Uppdraget som byuppsyningsman följer en omvänd s.k. “succesion” där uppdraget går till en yngre fast boende i Olsnäs. Nils har ärvt uppdraget på ett år efter Lasse Dahlberg, som likt alla tidigare byuppsyningsmän fullgjort uppdraget på ett förtjänstfullt sätt. Den viktigaste uppgiften är att ansvara för flaggningen, men också ta initiativ till nertagningen av majstången, uppsättning av julgransljusen och övrigt för Olsnäs som inte faller under Samfällighetens ansvar.
    För andra viktiga uppgifter i Olsnäs finns arbetsgrupperna Festkommittén med Ann Sarén som sammankallande, Badplatskommittén med Sven-Erik Lundback som sammankallande och Fäbodgudstjänsten med Lotta Eriksson som sammankallande. Tull Anders Bergkvist är spelledare vid spelmansmusiken vid majstångsresningen.
    Efter årsmötet lades dansbanan ut, tälten för lotteri- och korvstånden restes och björkar höggs och sattes upp. Det stora engagemanget bland olsnäsborna vittnar och intresse och sammanhållning i vår lilla fäbod.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar