Informationsmöte om enskilt avlopp

juli 9th, 2009 Posted in Samfälligheten

Under hösten 2008 gjorde miljökontoret, Leksands kommun inventeringar av enskilda avlopp inom Olsnäs. Resultatet blev att flera fick anmärkning med föreläggande om åtgärd inom ett till tre år. Med anledning av detta anordnade styrelsen för Olsnäs samfällighets-förening ett informationsmöte i Olsnäsgården måndagen den 6 juli. Utöver alla olsnäsbor inbjöds också Olle Ryberg, miljökontoret och Sven Larsson “Grävarn i Siljansnäs”.
    Olle Ryberg informerade om att de vanligaste typerna av enskilt avlopp är infiltration, som har en livslängd av ca 20-25 år, sluten tank och minireningsverk. Inom vissa delar av Olsnäs, särskilt det västra, är det svårigheter att få en väl fungerande infiltration. Detta be-roende på att grundvattnet ofta står högt med riskk för att avloppsvattnet går tillbaka i ledningen. Olle Ryberg poängterade också att fastighetsägaren är ansvarig för att det enskilda avloppet fungerar och uppfyller kraven.
    Den mest effektiva och på sikt mest hållbara lösningen är att anlägga ett minirenings-verk, ansåg Olle Ryberg. Han anmodade därför att grannar inom olika områden  går ihop om ett gemensamt reningsverk.
    Kostnader för tillstånd till enskilt avlopp är i dagsläget 3 600 kronor och för flera om en anläggning är kostnaden 5 400 kronor. Handläggningstiden inklusive ev. grannars med-givande är ca två månader. ROT-avdrag kan tillämpas endast för den egna fastigheten. Det kan även finnas möjlighet till EU-bidrag. Förfrågan om detta ska göras hos Länsstyrelsen.
    Sven Larsson informerade om sitt företag “Grävarn i Siljansnäs” och de möjligheter som finns att samordna inköp av anläggningar och grävningsarbeten. Det går bra att kontakta både Olle Ryberg och Sven Larsson i frågor om det enskilda avloppet, anläggningar och grävningsarbeten.
    Informationsmötet lockade ca 50 personer och det blev en hel del frågor som Ryberg och Larsson fick besvara. Under mötet serverades kaffe med bröd.
    Efter att mötet avslutats kom frågan upp om möjligheterna till anslutning till det kommunala avloppsnätet vid flygfältet. Frågan ställdes till Olle Bergfors på Dala Vatten och Avfall. Bergfors upplyste om att projekteringstiden och byggandet kan ta många år. Kostnaden kan röra sig mellan 2000 – 3000 kr/m. Till detta kommer också kostnader för grävningsarbeten till de berörda fastigheterna. Bergfors uppskattar den totala kostnaden till ca tio miljoner kronor.

Bernt Bergkvist

Posta en kommentar