Information från avloppsgruppen

december 12th, 2011 Posted in Samfälligheten

Olsnäs 2011-12-07

Ladda hem ansökan om medlemsskap:
Ansökan om medlemsskap i Olsnäs avlopps ekonomisk förening

Avloppsgruppen som fick i uppdrag att se över möjligheterna att göra en gemensam avloppsanläggning i Olsnäs, har kommit så långt med arbetet att det är på sin plats att ge Olsnäsborna information om läget.

Vi har konstaterat genom att läsa gamla utredningar om fäbodens markförhållanden att det är flera orsaker, som gör att det är av största vikt att en avloppsanläggning måste till för att ”rädda” miljön i Olsnäs.

Vi ser på många håll att grundvattnet är så högt att det helt utesluter att egna infiltrationer kan göras. Dessutom är berget inte särskilt bra för infiltration med tanke på de befintliga vattenbrunnarna och de borrade vattentäkterna.

Med tanke på aktiviteterna vid badet och piren, så vill vi ha ett luktfritt omhändertagande av avloppsslammet. Den mest naturliga platsen för ett reningsverk är nere vid piren, då kan vi utnyttja den längsta sträckan med självfall.

Anläggning med slutet system

Anläggning av ledningsnätet skall vara ett slutet system, med anslutning av täta trekammarbrunnar, inget dagvatten får ledas in i systemet. Detta skall göras med tanke på att det i dag är ca. 90% fritidshus som bebos en månad om året. Vi ser det som den bästa lösningen då experter på pumpning säger att det blir risk med igenslamning av systemet då vissa delar blir stående med slam i ledningarna upp till elva månader om året. Samtidigt ser vi att det blir mer rättvist mellan fast boende och fritidsboende, då slamtömningen sker en gång per år för fast boende och vartannat år för fritidsboende, då blir det enbart driften av reningsverket som blir en gemensam kostnad. Att rena enbart lakvattnet gör att man får ett minimalt underhåll i reningsverket och slipper dyra serviceavtal. Med en kort information kan vem som helst utföra tillsyn och underhåll.

Ekonomisk kalkyl

Efter kontakten med miljökontoret,( som nu ställer krav på bakterierening, samt att gruppen vill förenkla arbetet och minska kostnaden för fällningsmedlet med att installera en tank som rymmer en årsförbrukning) , har gruppen reviderat tidigare kalkyl. Gruppen har delat upp totalkostnaden för att göra den mer överskådligt för tänkbara medlemmar. Kostnaden är baserad på 50 fastigheter med en skälig möjlighet till anslutning. Registreringsavgift 10 000 kr, anslutningsavgift 45 000 kr, trekammarbrunn med pump 18 000 kr. Totalt 73 000 kr (Trekammarbrunnens pump kan pumpa upp till 300 m, anläggningskostnaden ger också möjlighet till ROT-avdrag). För att komma igång så snabbt som möjlig, skall ett konto öppnas i Olsnäs samfällighetsförening där man kan starta med att sätta in registreringsavgiften. Arbetet startar inte om det inte finns täckning för ca.50 medlemmar/fastigheter, Under 50 blir det en omarbetning av projektet eller återbetalning av registreringsavgiften. Blir det över 50 blir det fondering eller återbetalning av överskottet, en sak som beslutas av medlemsmöte/årsmöte. Det får inte bli någon obehaglig överraskning för någon. När vi uppnått 50 anmälda fastigheter som bedöms möjliga att anslutas skall anslutningsavgiften inbetalas för att arbetet skall kunna startas.(Gruppen meddelar berörda). Öppna kort är vad som gäller för projektet.

Bygglov/tillstånd, strandskyddsdispens

Gruppen kommer att söka nödvändiga tillstånd via Olsnäs samfällighetsförening för att utföra anläggningen och utverka ett eventuellt lån/garanti för avgiften på ca. 11 000 kr. Gruppen vill göra detta för att arbetet skall komma igång så fort tillräckligt antal har tecknat sig för medlemskap och betalat in registreringsavgiften till avloppsföreningen.

Frivilligt arbete

Gruppen vill lämna öppet för frivilligt arbete för dem som är kunniga i de arbetsuppgifter som finns under projektet, t.ex. snickare, rörläggare, grovarbetare m.fl. Det blir en hel del enklare efterarbeten som uppsnyggning efter grävningen, hantlangning vid byggnation av ”friggeboden”m.fl. Det kan bli en del i finansieringen av anslutningsavgiften. Intresseanmälan för arbete kan göras i samband med medlemsansökan.

Interimsstyrelse

Gruppens uppdragsgivare, Olsnäs samfällighetsförening, skall utse en interimsstyrelse med delegerad befogenhet att starta projektet, utse person i interimsstyrelse som i förening med kassör i samfällighetsföreningen teckna konto i bank tillhörande kommande avloppsförening, Samt att ge interimsstyrelsen rätt att adjungera lämpliga personer för projektets genomförande. Ovanstående har beslutats av styrelsen för samfälligheten 2011-12-04. Till interimsstyrelsen valdes Ordf. Christer Kungs, kassör Erik Lundback, övriga ledamöter Bernt Bergkvist, Erik Martinsson, Magnus Land och Karl Erik Eriksson, ersättare Bertil Pellas och Börje Wörden. Kontinuerlig återrapportering till styrelsen för samfällighetsföreningen skall ske.

Så fort att tillräckligt många medlemmar har anmält sig, kallas samtliga till ett årsmöte för antagande av stadgar och registrering av föreningen, samt enligt stadgarna genomföra ett årsmöte enligt stadgans dagordning.

Vattenledning?

Vattenfrågan ligger utanför gruppens uppdrag, men gruppen vill lämna lite information i ärendet:

Kontakt har tagits med kommunen angående vattenförsörjningen för Olsnäs, där framkom det att det var avloppet som i första hand skulle göras. Det framkom också att vatten-försörjningen var viktig för den planändring som är aktuell för Olsnäs, kommunen är rädd för att de måste gå in och täcka upp vattenförsörjningen för Olsnäs om det skulle bli problem med vattnet på någon fastighet med fastboende. Gruppen ser att det kan bli problem med att komma till skott med en planändring om vi inte förbereder oss för att vatten-försörjningen blir tillgodosedd på ett bra sätt. Vidare kan påpekas att det är rätt många infiltrationer som i en nära framtid kan göra det omöjligt att anlägga egna vattentäkter.

På grund av ovanstående har gruppen diskuterat att lägga vattenledning i samband med avloppsgrävningen för att underlätta en utvidgning av nuvarande ledningsnät och byggande av en vattenreservoar som täcker behovet för Olsnäs i framtiden. Nuvarande ledningsdragning måste karteras så att man inte skall dra ledningar kors och tvärs genom Olsnäs. Gruppen skall göra en kalkyl på kostnaderna för en samtidig ledningsdragning med anslutningspunkter med stoppkranar. Vi ser det som en mycket bra investering för den framtida vattenförsörjningen. Det kanske mynnar ut i att det blir en VA-förening med ansvar både vatten och avlopp. Frågan ligger hos vår uppdragsgivare Olsnäs samfällighetsförening.

Övrigt

Gruppen kommer att utforma en ansökningsblankett med en övergripande information om stadgarna. Finns intresse för att se stadgarna kan de beställas av gruppen helst via e-post för att slippa de höga portokostnaderna. Vi ser fram emot att alla som har e-post anger den i ansökningsblanketten, det underlättar kommunikationen i många avseenden. Vi hoppas få in så många anmälningar och inbetalningar av registreringsavgiften som möjlig före 2012-01-07 så att vi kan komma igång med arbetet/projektet.

Den som har läst Falukuriren och Dala-Demokraten har säkert sett, att tidningarna ser Leksands kommun VA-projektet som en anledning till att bordlägga planändringarna för Olsnäs. Upplysningsvis kan tilläggas att det ligger flera bygglovsansökningar från Olsnäs vilande hos kommunen. Det är inte bra, det hämmar utvecklingen för Olsnäs, å andra sidan så måste vi påskynda vårt avloppsprojekt för att slippa hör att det är en bromsklots för Olsnäs utbyggnad.

Vill du veta mer, kontakta då någon i gruppen:

Erik Martinsson 070-690 85 13 e-post erik@piplass.se

Christer Kungs 070-2015328 e-post christer.kungs@telia.com

Magnus Land 070-2167990 e-post anna.magnus@coolmail.se

Karl Erik Eriksson 070-663 28 64 e-post svvof@live.se

Avloppsgruppen genom

Karl Erik Eriksson

Posta en kommentar