Information från avloppsföreningen

maj 4th, 2014 Posted in Avloppsföreningen

Tillståndet att inrätta avloppsanordning på Olsnäs S:2 är överklagat och vi väntar fortfarande på besked från Länsstyrelsen. Styrelsen för avloppsföreningen har utrett möjligheterna att hitta en alternativ placering där reningsverket skulle kunna sättas i drift tidigare.

Alternativ placering
Vi har nu fått ett erbjudande från Olsnäsgården att förlägga reningsverket på deras tomt (se karta nedan). Denna placering är en ny möjlighet och fanns inte med som ett alternativ vid den extra föreningsstämman 2013-09-29. Styrelsen ser flera fördelar med den nu föreslagna placeringen:

  • Reningsverket kommer att kunna starta tidigare än annars.
  • Den tillgängliga ytan är relativt stor vilket underlättar framtida eventuella utbyggnader.
  • Ytan är lättåtkomlig för servicefordon i samband med filterbyte etc.
  • Grävningen för utloppsledningen från den nya platsen är relativt kort och enkel
    (separat schakt fram till befintlig utloppsledning).
  • Lätt utföra erforderliga elanslutningar.
  • Bra självfall för bräddavlopp vilket gör att verket kan grävas ned på större djup.
  • Tillräckligt lågt för att ingen extra pumpstation ska behövas.

Ekonomiska konsekvenser
En flytt av reningsverket medför en fördyring på ca 300 000 kr, dvs. ca 6000 kr per fastighet. Detta ryms dock inom den budget som är satt till 100 000 kr per fastighet, mycket tack vare att grävningsarbetena för ledningsnätet i övrigt har gått bra och att det finns en viss marginal i budgeten för oförutsedda händelser. Olsnäsgården upplåter mark för reningsverket i utbyte mot att i framtiden, när och om deras nuvarande anläggning bedöms vara uttjänt, får rätt att ansluta till reningsverket. Villkoren för en sådan anslutning kommer att förhandlas mellan avloppsföreningen och Olsnäsgården.

En viss fördyring av projektet går tyvärr inte att undvika även om vi väljer att behålla den nuvarande placeringen av reningsverket. På grund av att anläggningsarbetet inte kunde slutföras som planerat har skador på en av tankarna uppstått, och därför måste delar av verket ändå grävas upp för att reparationsarbeten ska kunna genomföras.

Extra föreningsstämma
Styrelsen för avloppsföreningen kan inte på egen hand besluta om flytt av reningsverket eller ingå avtal med Olsnäsgården. Vi kommer därför inom kort att kalla till en extra föreningsstämma där föreningens medlemmar får avgöra frågan.

Klicka på länken för att se kartan. alt placering

/Styrelsen

Posta en kommentar