Protokoll – årsmöte Olsnäs båtklubb 31 maj 2014

juli 6th, 2014 Posted in Okategoriserat

 1. Mötet hölls i mulet och lite blåsigt väder vid Piren i Olsnäs där Bernt Bergkvist hälsade oss välkomna och öppnade möte.
 2. Till mötets ordförande valdes Bernt Bergkvist och sekreterare Christer Kungs.
 3. Karl-Erik Eriksson och Bengt-Olov Roos valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
 4. Kallelsen till årsmötet godkändes.
 5. Bernt Bergkvist delade ut och gick igenom verksamhetsberättelsen som godkändes.

Antalet medlemmar är vid utgången av verksamhetsåret är 61st.

 1. Kassarapporten lästes upp av kassör Ingvar Ahlfort. Med ett utgående saldo på  45 135:- ansågs kassan vara god.
 2. Revisorernas berättelse lästes upp, inget att erinra om och ansvarsfrihet yrkades.
 3. Styrelse och kassör beviljades ansvarsfrihet.
 4. Inga motioner från medlemmarna har mottagits.
 5. Beslut om avgifter togs enligt följande:
  1. Medlemsavgift                 200 Kr
  2. Bryggplats upp till 5 m     200 Kr
  3. Bryggplats mer än 5 m     300 Kr
  4. Nya medlemmar           2.000 Kr
  5. Ej deltagande i arbetsdag (gäller medlemmar med båtplats) 100 Kr
  6. Rampavgifter: Säsongsavgift 200 Kr och engångsavgift 40 Kr för icke medlemmar
 6. Ingen Budget är framtagen då inga stora projekt föreligger, och detta förfarande godkändes.
 7. Bernt Bergkvist omvaldes till ordförande på 1 år.
 8. Lars Dahlberg och Christer Stolt omvaldes som ledamot på 2 år.
 9. Ove Mattsson och Mats Rinaldo omvaldes som styrelsesuppleanter på 1 år.
 10. Lars Andersson och Ulf Lundström omvaldes som revisorer på 1 år.
 11. Mikael Roos omvaldes till revisorsuppleant på 1 år.
 12. Valberedningens representanter Mats Dunder (sammankallande) och Dan Tägt omvaldes på ett år.
 13. Övriga frågor – Christer Stolt informerade om trollingtävling den 6-7 september.

Hamnkapten stf Lasse Dahlberg berättade kort om vad som ska göras efter mötet då bryggorna ska iordningställas och matjord köras ut på den förlängda vågbrytaren.

 

Mötet avslutades

Christer Kungs
Sekreterare
Justerat:

Bernt Bergkvist (ordf)           Karl-Erik Eriksson                  Bengt-Olov Roos

Posta en kommentar