Välbesökt årsmöte

juli 7th, 2019 Posted in Okategoriserat

Välbesökt årsmöte

Som alltid höll Olsnäs Samfällighetsförening sitt årsmöte på Holen och i strålande sol. I år var det också välbesökt med närmare 80 namn på deltagarlistan. Kanske deltagarrekord. Årsmötet leddes av ordföranden Karin Byström med Elisabeth Bergkvist som sekreterare.

Årsmötat leddes av Karin Byström, ordförande och Elisabeth Bergkvis, sekreterare

En av de viktigaste punkterna som togs upp för beslut var kommunens inriktning att överlåta drift och underhåll på ägarna av de enskilda vägar inom kommunen, totalt 33 mil. Där ingår också samtliga vägar som ägs av Olsnäs Samfällighetsförening. För detta ska också en lantmäteriförrättning genomföras med stora kostnader för fastighetsägarna. För Olsnäs del finns redan en sådan fungerande förrättning och styrelsen anser att någon ny  inte behöver göras. Läs utförlig artikel i Olsnäs Nytt juni 2019.
    Styrelsens förslag är att samfälligheten sluter avtal med kommunen om skötselbidrag av vägarna och yrkar på att ingen ny förrättning behövs. Det blir i princip samma som i dag.
    Årsmötet beslöt enhälligt enligt styrelsens förslag.

Vägunderhållet är en stor utgiftspost och den gångna  vinterns intensiva snöande med plogning kostande närmare 55 000 kronor samt andra utgifter för underhåll på närmare 15 000 kronor. På förslag från styrelsen beslutade årsmötet om en höjning av samfällighetsavgiften från 500 till 700 kronor.

Styrelsens sammansättning blir som förra verksamhetsåret med Karin Byström som ordförande, ledamöterna Per Jobs, Erik Lundback, Christer Kungs, Pipar Carina Martinsson, Sven-Erik Lundback och Sven Gräfnings samt suppleanterna Elisabeth Bergkvist och Karin Skalk.
    Mats Rinaldo, nästan fast boende i Olsnäs, valdes till byuppsyningsman med ansvar för flaggans hissande och halande.
    Karin framförde också ett tack till de boende i Olsnäs för insatser som gör det trevligt att bo och vistas i Olsnäs.
   I övrigt se Verksamhetsberättelse och Årsmötesprotokoll, som inom kort finns på hemsidan.

Text och foto Bernt Bergkvist

Posta en kommentar