Avloppsföreningen

Information från avloppsföreningen

Utloppsledningen från reningsverket är nu anlagd och vi kan gå vidare med grävningsarbeten på land.

Anläggandet av ledningsnätet kommer att ske i två etapper. Under första etappen, som pågår vecka 20-25, kommer den nordliga/västliga grenen av stamledningen att påbörjas. Detta arbete inkluderar även avsättningar, det vill säga förgreningar in mot tomtgränser. Under etapp 1 kommer även grävningsarbeten och gjutning av platta för reningsverket att genomföras.

För att minimera trafikstörningar etc. kommer arbetet med stamledningen att göra ett uppehåll under vecka 26-33 när det är mycket folk i Olsnäs. I den andra etappen, som preliminärt påbörjas vecka 34, fortsätter grävningsarbetena med stamledningar och avsättningar. I första hand färdigställs den nordliga/västliga grenen, därefter fortsätter arbetet med den östra grenen.

Det är många som är intresserade av att gå med i avloppsföreningen under förutsättning att även vattenfrågan kan lösas. Under arbetets gång har styrelsen sett att det eventuellt skulle kunna vara möjligt att anlägga en vattentäkt till en rimlig kostnad. Detta utreds nu vidare, men för att avloppsföreningen ska kunna utöka sin verksamhet till att även omfatta dricksvattenförsörjning krävs dock en ändring av stadgarna. En sådan ändring kan komma till stånd först efter den föreningsstämma som kommer att genomföras i sommar.

Tack vare att antalet medlemmar nu är något större än tidigare har investeringskostnaden sänkts från 100 000 till 95 000 kr per fastighet. De medlemmar som gått med senast 17 maj betalar enligt följande:

Medlemskap: 10 000 kr
Anslutningsavgift: 30 000 kr
Årsavgift: 6000 kr

Årsavgiften täcker drift- och underhållskostnader samt kostnader för föreningens lån. Den som vill kan efter första året lösa in sin del av föreningens lån och får då en nedsatt årsavgift. Till detta kommer en tät trekammarbrunn (om sådan ej redan finns på fastigheten), ca 17 375 kr. Medlemmar som anslutit sig efter 17 maj kan inte ta del av föreningens lån utan måste betala hela investeringskostnaden (95 000 kr) plus en eventuell trekammarbrunn kontant. Därutöver tillkommer en förhöjd anslutningsavgift.